Main Menu

rtv-logo

agropartner poljoprivreda


 

 

poljoprivrednik-160x100

 

 

agroinfotel

 

Statut
Statut DAN PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 06 decembar 2011 07:23

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на Скупштини Друштва аграрних новинара, одржаној дана 2.12.2009. године у Тителу усвојен је нови

СТАТУТ УДРУЖЕЊА „ДРУШТВО АГРАРНИХ НОВИНАРА“

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

Друштво аграрних новинара (у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева едукације новинара и информисанја о аграру.

Циљеви удруженја

Члан 2.

Циљеви удружења су: повећање угледа,  улоге и значаја новинара, едукација аграрних новинара и пољопривредника о пороизводњи хране, руралном развоју, очувању животне средине, као и издавање стручне литертатуре у области новинарства и аграра.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области пољопривреде и производње хране;  

2) само или у заједници са другим организацијама, организује конференције за новинаре, стручне скупове, саветовања, семинаре, изложбе и друге врсте скупова са циљем да се едукују новинари, пољопривредници и произвођачи хране;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на развој аграра и живота на селу, у складу са законом;

4) организује домаће и стране политичаре, експерте, научнике, стручњаке и пољопривреднике за рад на едукацији новинара и пољопривредника у области аграра, производње хране и руралног развоја;

5) организује студијска путовања, посете општинама, институцијама, фирмама и удружењима која се баве производњом хране, пољопривредом и руралним развојем у Србији и иностранству;

6) сарађује са општинама, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у Србији и иностранству које се баве питањима аграра, руралним развојем и производњом хране.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив удружења је: Друштво аграрних новинара. Назив удружења на енглеском језику је: Association of Agricurtural Journalist. Skraćeni naziv je: ДАН

Удружерње има седиште у Новом Саду, Булевар ослобођења 81.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удруженја може бити свако лице које прихвата циљева Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањивање Управном одбору Удружења.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.  

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.  

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учесвује у остваривању циљева Удружења;  

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко других органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;  

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.  

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника обавља председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друга општа акте Удружења;  

4)  бира и разрешава чланове Управног одбора;  

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;   

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о висини чланарине за следећу годину;

8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у Србији и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљеваУдружења  који су уређени овим Статутом.

Управни одбор има седам чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има пава и дужности финансијског налогодавца.  

Замњеник председника  је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;  

2) организује редовно обављање делатности Удружења;  

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за које нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења;  

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзормни одбор контролише финансијско пословње Удружења и о учињеним неправилностима, без одлагања, обавештава Управбни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о ради и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима  и организацијама у Србији и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима новинара који се баве аграром, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривањер циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољени начин.  

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области аграра, као и продајом стручне литературе из новинарства и аграра.

Привредна дерлатност којом се стиче добит

Члан 17.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: издаваштвао, организовање студијских путовања, саветовања, семонара и других облика едукације новинара и пољопртивредника.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  

Престанак рада Удружења  

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада

Члан 19

У случају престанка рада, имовима Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих и сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са законом.  

Изглед и садржина печата

Члан 20.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Друштво аграрних новинара, а у средини ДАН.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.

Овај Стсатут ступа на снагу даном његовор усвајања на Скупштини Удружења.  

Председавајући Скупштине

Друштва аграрних новинара

Бранко Крстин

 


 

Posetilaca

Imamo 81 gostiju na mreži

Prijatelji DANdaes